BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ "CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN"

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

----------

Số: 73 /HVCBXD-ĐTHTQT

V/v Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng và cấp CC “Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 -----------------------

            Hà nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản”

Học tại: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Khai giảng: 8h ngày 18/10/2019

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-BXD ngày 20/6/2018 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng;

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ “Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản”với các nội dung sau:

1. Mục tiêu của lớp học:

Nâng cao năng lực sử dụng tin học hướng tới việc chuẩn hóa năng lực tin học cho đội ngũ cán bộ thuộc Bộ Xây dựng.

2. Nội dung chương trình:

Chương trình bồi dưỡng gồm 6 mô-đun kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, được qui định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTT. (Có chương trình kèm theo).

3. Đối tượng tham gia học tập:

Các cá nhân có nhu cầu nâng cao năng lực sử dụng tin học và lấy chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản” qui định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDDT-BTTTT ngày 21/06/2016.

4. Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy:

Là các giảng viên đang công tác tại Trung tâm Tin học – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

5. Địa điểm học:

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị – Km 10 đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

6.Thời gian học: khóa học tổ chức trong 8 buổi (4 ngày)

- Hình thức học: các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần

- Khai giảng: khóa học khai giảng vào 8h00 ngày 18/10/2019

7. Kinh phí khóa học:  2.000.000đ/người/khóa.

Học viên tự túc tiền ăn, ở, đi lại trong quá trình học tập

Đơn vị và cá nhân chuyển khoản học phí về Học viện theo số tài khoản sau:

Đơn vị hưởng: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 Nguyễn Trãi, Quận Thanh xuân, Hà nội.

Số TK: 4501.0000.155566

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh: Hà tây

8. Chứng chỉ: kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản” qui định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDDT-BTTTT ngày 21/06/2016.

9. Đăng ký tham gia khóa học:

Đề nghị đơn vị, cá nhân gửi danh sách đăng ký tham gia khóa học về địa chỉ: Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế - Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 Nguyễn Trãi, Quận Thanh xuân, Hà nội.

Tel: 024.33120725/ 0904293817 (Ms Hoa)

Email liên hệ: phquhoa@gmail.com

Thời gian nhận danh sách đăng ký đến hết ngày 09/10/2019

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, ĐTHTQT.

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Văn Bộ

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207