BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

  1.  BỘ XÂY DỰNG
  2. HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ
  3. XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC
  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  2.            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  1. THÔNG BÁO MỞ LỚP
  2. Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư và nghiệp vụ đấu thầu
  3.   

Kính gửi:    - Thủ trưởng các cơ quan/đơn vị;

                   - Các cá nhân có nhu cầu. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thường xuyên mở các lớp Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư và nghiệp vụ đấu thầu cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ở khu vực phía Bắc. Một số thông tin cụ thể về khóa học này như sau:

1- Tên lớp: Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư và nghiệp vụ đấu thầu

2- Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

3- Kinh phí tham dự khóa học:

+ Học Quản lý dự án ĐTXD: 1.100.000đ/học viên (Học trong 06 buổi)

+ Học Nghiệp vụ đấu thầu: 800.000đ/học viên (Học trong 06 buổi)

+ Học Quản lý dự án và Đấu thầu: 1.700.000đ/học viên (Học trong 10 buổi)

4- Xem Chương trình các khóa học:

+ Chương trình Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư XDCT tại đây

+ Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản tại đây

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ HỌC

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội; Email: hvcbxd@amc.edu.vn; Website: www.amc.edu.vn. 

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207