LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiến trúc sư

Học tại: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Ngõ 129 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội

(Dự kiến khai giảng đầu tháng 5/2021)

 


Căn cứ Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2019 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-BXD ngày 27/11/2020 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiến trúc sư và giao cho Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiến trúc sư.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiến trúc sư, với các nội dung sau:

1. Mục tiêu chung:

Nhằm chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh của Kiến trúc sư trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Đối tượng tham gia học tập:

    3.1. Kiến trúc sư Hạng I:    

    - Viên chức giữ chức danh kiến trúc sư (Hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh kiến trúc sư (Hạng I).

    - Viên chức đang giữ chức danh kiến trúc sư (Hạng II) hoặc tương đương tối thiểu là 06 (sáu) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh kiến trúc sư hạng II tối thiểu là 02 (hai) năm.

    3.2. Kiến trúc sư Hạng II:

    - Viên chức giữ chức danh kiến trúc sư (Hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh kiến trúc sư (Hạng II);

    - Viên chức đang giữ chức danh kiến trúc sư (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 09 (chín) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh kiến trúc sư hạng III tối thiểu là 03 (ba) năm.

    3.3. Kiến trúc sư Hạng III:

    - Viên chức giữ chức danh kiến trúc sư (hạng III) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh kiến trúc sư (hạng III);

    - Viên chức chuyên ngành kiến trúc sư đang giữ chức danh kiến trúc sư trợ lý nghiên cứu hoặc tương đương tối thiểu 3 (ba) năm thời gian kinh nghiệm đối với trình độ đại học giữ chức danh kiến trúc sư trợ lý nghiên cứu.

3. Nội dung chương trình:

Theo quy định tại Quyết định số 1511/QĐ-BXD ngày 27/11/2020 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiến trúc sư.

4. Thời gian, hình thức học:  

- Thời gian học: Tổng thời gian khóa học là 240 tiết (30 ngày) bao gồm: học lý thuyết, thảo luận và thực hành, tìm hiểu thực tế, kiểm tra (02 bài) và viết báo cáo thu hoạch.

- Hình thức học: học vào 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7 và chủ nhật)

- Khai giảng: khóa học dự kiến khai giảng vào đầu tháng 5/2021

(Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau khi tập hợp danh sách học viên đăng ký)

5. Địa điểm học: tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị – Ngõ 129 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội.

6. Kinh phí khóa học:  4.500.000đ/người (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

(Kinh phí trên chưa bao gồm chi phí đi tham quan khảo sát thực tế)

7. Chứng chỉ: kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ  Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiến trúc sư Hạng ...” – đây là điều kiện tiêu chuẩn bắt buộc về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Kiến trúc sư theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2019 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng.

8. Đăng ký tham gia khóa học:

Đề nghị đơn vị, cá nhân gửi danh sách học viên đăng ký tham gia khóa học về địa chỉ: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Phòng Quản lý đào tạo) Ngõ 129 Trần Phú – Hà Đông - Hà Nội. Tel: 024.35522216 - 024.33120633/ 0966745786 (Đ/c Lê Thanh) Email: qldt.amc@gmail.com; Website: amc.edu.vn

(Danh sách đăng ký đề nghị ghi rõ học bồi dưỡng Kiến trúc sư hạng mấy và số điện thoại cá nhân)

 

Nơi nhận:

 

- Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp

trong và ngoài ngành XD;

- Lưu QLĐT,VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

TS. Trần Hữu Hà

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207