TB TẬP HUẤN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ KIẾN TRÚC, XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Số: 88/TB-HVCBXD

 Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO TẬP HUẤN

Văn bản quy phạm pháp luật về Kiến trúc, Xây dựng

và Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Trong năm 2019-2020, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành một số Luật và Nghị định liên quan đến lĩnh vực Kiến trúc, xây dựng; Bộ Xây dựng ban hành các thông tư hướng dẫn triển khai các Nghị định của Chính phủ.

Để kịp thời giúp các tổ chức, cá nhân cập nhật, nắm bắt được các quy định mới về các lĩnh vực kiến trúc, xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo tổ chức khoá Tập huấn Văn bản quy phạm pháp luật về Kiến trúc, Xây dựng và Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:

1. Nội dung tập huấn:

- Giới thiệu Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14

- Nghị định 85/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

- Giới thiệu Luật số 62/2020/QH14 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Giới thiệu Nghị quyết 108/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

- Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

- Thảo luận, trao đổi.

2. Đối tượng: Lãnh đạo doanh nghiệp,Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực, tư vấn quản lý dự án, nhà thầu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và các cá nhân có nhu cầu.

3. Giảng viên: Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện của Bộ Xây dựng và đội ngũ giảng viên của Học viện.

4. Thời gian và địa điểm tập huấn: mỗi khóa tập huấn tổ chức trong 01 ngày tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh – dự kiến tổ chức vào tháng 10/2020 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau khi tập hợp danh sách học viên đăng ký).

- Tại Hà Nội: học tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Ngõ 129 đường Trần Phú – Hà Đông  - Hà Nội.

- Tại TP Hồ Chí Minh: học tại Phân viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị miền Nam – Số 67 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM.

5. Kinh phí khóa tập huấn: 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng)

Kinh phí trên bao gồm các chi phí: giảng dạy, tài liệu, hội trường và các chi phí khác phục vụ khóa tập huấn.

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia tập huấn, đề nghị gửi danh sách đăng ký về Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Phòng Quản lý đào tạo), ngõ 129 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, ĐT: 024.35522216 – 024.33120633; Email: qlđt.amc@gmail.com;  Website: www.amc.edu.vn.

- Hà Nội: 0966.745.786 (đ/c Lê Thanh)

- TP HCM: 0913.778.881 (đ/c Huỳnh Phạm Việt Chương)

Nơi nhận:

- Các doanh nghiệp;

- Các Ban QLDA;

- Các cá nhân liên quan;

- PVMN (để ph/h);

- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC

 

 

TS.Trần Hữu Hà

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN

Văn bản quy phạm pháp luật về Kiến trúc, Xây dựng

và Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tên đơn vị:............................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Số điện thoại:............................................ Số Fax:................................................

Đăng ký cho các cán bộ, viên chức dưới đây tham gia khoá tập huấn kể trên:

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

cá nhân

E-mail

Đăng ký học tại

Hà Nội

TP HCM

1

      

2

      

...

      
 

...................ngày.........tháng...........năm 2020

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207