VIỆN KINH TẾ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

Viện trưởng: Ths. Nguyễn Thị Thu Nhàn, ĐT: (024) 33120201

Phó Viện trưởng: 

- Ths. Phạm Thị Thu Hiền, ĐT: (04) 33120201

Chức năng, nhiệm vụ (theo Quyết định số 412/QĐ-HVCBXD ngày 19/6/2018 của Giám đốc Học viện CBQLXD và ĐT Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế xây dựng và đô thị)

Chức năng:

Viện Kinh tế xây dựng và đô thị (Tên giao dịch tiếng Anh: Institute for Construction and Cities) là đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần về tài chính; Thực hiện chức năng: Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu;  Tư vấn thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng về kinh tế trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quản trị doanh nghiệp xây dựng; Thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực được phân công.

Viện Kinh tế xây dựng và đô thị được khắc con dấu theo mẫu quy định và được mở tài khoản để giao dịch.

Nhiệm vụ:

1. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển Viện giai đoạn 2018-2021 và các năm tiếp theo. Lập kế hoạch hoạt động của Viện theo tháng, quý, năm phù hợp với kế hoạch hoạt động của Học viện, trình Giám đốc Học viện phê duyệt;

2. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu; Chủ động tổ chức và triển khai các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; Tham gia xây dựng và phổ biến cơ chế chính sách quản lý nhà nước theo các lĩnh vực kinh tế của ngành Xây dựng. 

3. Chủ trì, tham gia, phối hợp nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộcủa các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực Xây dựng.

4. Chủ trì hoặc tham gia các chương trình, dự án, đề tài được Bộ Xây dựng, Học viện giao hoặc theo đặt hàng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Chủ động đề xuất, hợp tác, liên kết, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện, các đơn vị trong nước và quốc tế thực hiện nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng sau đại học về các lĩnh vực kinh tế xây dựng và đô thị, các lĩnh vực khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Học viện theo sự phân công của Giám đốc Học viện;

5. Tham gia giảng dạy các chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu của Viện: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp xây dựng; Đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, quản lý hợp đồng xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, định mức, giá xây dựng; Đào tạo, bồi dưỡng giám sát và đánh giá đầu tư và các chuyên đề khác liên quan.

6. Đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp với kế hoạch phát triển nhân sự của Học viện; Căn cứ vào nhu cầu công tác, Viện đề xuất với Giám đốc Học viện mời các giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng, chuyên gia, nghiên cứu viên, cộng tác viên ngoài Học viện để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

7. Tham gia, đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Học viện; Tham gia viết bài cho Tạp chí Xây dựng và đô thị.

8. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện thực hiện theo các chức năng, nhiệm vụ của Học viện. 

9. Hỗ trợ các đơn vị trong Học viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

10. Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền và quản lý, sử dụng tài sản được giao theo quy chế của Học viện.

11. Chủ động liên hệ và phối hợp với các đơn vị: Cục Kinh tế Xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng và các đơn vị khác của Bộ trong các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tập huấn, đề xuất cơ chế chính sách về kinh tế ngành Xây dựng.

12. Thực hiện các công việckhác theo sự phân công của Giám đốc Học viện.

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207