PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Trưởng phòng: Ths. Phạm Như Hân, ĐT: (024) 35522215

Các Phó Trưởng phòng: 

- Phạm Thị Phương, ĐT: (024) 35522215

- Ths. Nguyễn Duy Hải, ĐT: (024) 35522215

Chức năng, nhiệm vụ (theo Quyết định số 406/QĐ-HVCBXD ngày 19/6/2018 của Giám đốc Học viện CBQLXD và ĐT Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tài chính)

Chức năng:

Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị trực thuộc Học viện, thực hiện chức năng: Xây dựng công tác kế hoạch tài chính; Tổ chức công tác quản lý tài chính, kế toán của Học viện; Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện công tác đầu tư, kế toán, tài chính, thống kê, quản lý chung về giá trị cơ sở vật chất, trang thiết bị trong Học viện theo quy định của pháp luật và quy chế của Học viện.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Công tác kế hoạch

1.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính của Học viện;

1.2. Xây dựng và thực hiện công tác đầu tư phát triển cơ sở vật chất Học viện; Quản lý chung về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

2. Công tác tài chính, kế toán

2.1. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán;

2.2. Lập dự toán thu, chi ngân sách và các khoản thu, chi từ hoạt động sự nghiệp;

2.3. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp hoạt động tài chính của các đơn vị hạch toán nội bộ thuộc Học viện (Viện, Phân viện, Trung tâm);

2.4. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; Kiểm kê tài sản định kỳ theo quy định của Nhà nước và đột xuất theo yêu cầu của Học viện; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán;

2.5. Phân tích thông tin, số liệu tài chính, kế toán:

-  Tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu công tác quản trị và quy định kế toán tài chính của Học viện;

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo quy định và chế độ kế toán hiện hành.

2.6. Quản lý và đảm bảo kế hoạch chi tiêu tài chính hàng tháng, quý, năm và báo cáo thường xuyên với Giám đốc Học viện; Minh bạch hóa công tác thu, chi tài chính theo quy định;

2.7. Thực hiện công tác thủ quỹ và bảo đảm an toàn các quỹ theo quy định;

2.8. Phối hợp với các đơn vị chức năng để lập dự trù mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị theo kế hoạch; Thanh toán các chế độ tài chính cho cán bộ, viên chức, người lao động theo hợp đồng;

2.9. Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán theo đúng quy định hiện hành.

3. Công tác thống kê

3.1. Lập báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch, các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm, quý, tháng của Học viện; Thực hiện công khai tài chính theo quy định;

3.2. Quản lý lưu trữ có hệ thống: Các số liệu, chứng từ, thông tin về hoạt động tài chính của Học viện theo quy định của pháp luật;

3.3. Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu quản lý của Giám đốc Học viện.

4. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển của Phòng giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo. Lập kế hoạch hoạt động của Phòng theo tháng, quý, năm phù hợp với kế hoạch hoạt động của Học viện trình Giám đốc Học viện phê duyệt.

5. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Học viện.

6. Hỗ trợ các đơn vị trong Học viện theo chức năng, nhiệm vụ được  giao.

7. Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền và quản lý, sử dụng tài sản được giao theo quy chế của Học viện.

8. Chủ động liên hệ, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị khác của Bộ Xây dựng; Các đơn vị của các bộ, ngành, địa phương để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

9. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Học viện giao.

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207