Ngày đăng 10/05/2024 | 12:00 AM

AMC - tham gia Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW

Lượt xem: 76  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 10/5/2024, Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 - NQ/TW được triển khai trên toàn quốc với điểm cầu Trung ương tại Hội trường A2, số 9 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội và 4.322 điểm cầu khác, trong đó Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thuộc một trong những điểm cầu này.

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn VCCI tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 - NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ngày 10/5/2024, Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 - NQ/TW được triển khai trên toàn quốc với điểm cầu Trung ương tại Hội trường A2, số 9 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội4.322 điểm cầu khác, trong đó Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thuộc một trong những điểm cầu này.


 

Điểm cầu Trung ương tại Hội trường A2, số 9 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.


 

Điểm cầu Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, ngõ 129, đường Trần Phú, quận Hà Đông, TP.Hà Nội.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu nội dung hội nghị gồm các báo cáo chính: 

 - Báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW: Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

- Báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW: Đồng chí Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị Quyết số 41-NQ/TW: Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã trình bày Báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW. Về nội dung của các nhiệm vụ và giải pháp, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thông tin ngoài việc kế thừa các nhiệm vụ giải pháp vẫn còn nguyên giá trị của Nghị quyết 09-NQ/TW, Nghị quyết số 41-NQ/TW đã sắp xếp, bổ sung một số nhiệm vụ giải pháp mới; nhiều nội dung trong các nhiệm vụ giải pháp được đổi mới, hoàn thiện để đáp ứng quan điểm, mục tiêu và phù hợp với bối cảnh mới, cụ thể là:      

Thứ nhất, về nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước. Nghị quyết số 41-NQ/TW tiếp tục đề cao nhiệm vụ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

 

Thứ hai, về hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến. Bên cạnh việc khẩn trương rà soát, thể chế hoá kịp thời, đầy đủ, đồng bộ đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp, Nghị quyết số 41-NQ/TW đã nhấn mạnh việc tạo môi trường kinh doanh an toàn để doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến: tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, pháp luật về sở hữu, quyền tự do kinh doanh, bảo hộ quyền tài sản hợp pháp, khởi nghiệp, bổ sung chế tài kinh tế phù hợp để xử lý vi phạm, không hình sự hoá quan hệ kinh tế... bảo đảm khuôn khổ pháp luật ổn định, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, bình đẳng, nhất là trong tiếp cận nguồn lực về đất đai, tài chính, công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, đối tượng phục vụ; kiểm soát, xoá bỏ đặc quyền, độc quyền trong sản xuất, kinh doanh.

Thứ ba, về phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Khác với Nghị quyết số 09-NQ/TW khi tách 2 nhiệm vụ phát triển đội ngũ doanh nhân về số lượng và chất lượng, Nghị quyết số 41-NQ/TW đã gộp các nhiệm vụ này lại để đưa ra nhiệm vụ, giải pháp toàn diện hơn.

Thứ tư, về xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nghị quyết yêu cầu phải hoàn thiện và vận động đội ngũ doanh nhân phấn đấu thực hiện chuẩn mực đạo đức, văn hoá kinh doanh, gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận được tinh hoa văn hoá kinh doanh thế giới là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài trong xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt NamLấy đạo đức, văn hoá kinh doanh làm cốt lõi, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật; nâng cao vai trò của doanh nhân đóng góp cho ngoại giao kinh tế, đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp đối với xã hội, nhất là trong cung ứng sản phẩm, dịch vụ bảo đảm chất lượng; giữ gìn uy tín, thương hiệu doanh nghiệp; chú trọng bảo vệ môi trường; lên án, ngăn chặn, kiên quyết xử lý doanh nhân, doanh nghiệp vi phạm đạo đức, văn hoá kinh doanh, vi phạm pháp luật. Đồng thời, khuyến khích doanh nhân, doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội, tham gia tích cực các hoạt động giúp đỡ cho người có hoàn cảnh khó khăn, địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thứ năm, về tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là nội dung mới, một mặt cho thấy tầm quan trọng của vấn đề liên kết bên trong đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, mặt khác khẳng định vai trò, vị trí của đội ngũ doanh nhân trong các giai tầng xã hội hiện nay, nhất là trong việc liên kết với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng để phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ sáu, về phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp. Nghị quyết số 41-NQ/TW tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của VCCI là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, thực hiện tốt 3 chức năng, nhiệm vụ của một hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ: đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nhân, doanh nghiệp; phát triển hội viên, phát triển tổ chức ngày càng vững mạnh; là cầu nối vững chắc giữa Đảng với doanh nhân, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ bảy, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân

Nghị quyết yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng đối với việc xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân. Chú trọng phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong các loại hình doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày Chương trình Hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

 


Đồng chí Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Theo Thứ trưởng, "sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09 -NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển của đất nước, ngày 10/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ngay sau khi Nghị quyết số 41-NQ/TW được ban hành, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số số 41 - NQ/TW.

Theo Thứ trưởng, để đạt được các chỉ tiêu cụ thể nêu trên, trong thời gian tới, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Thứ nhất, nhóm nhiệm vụ giải pháp nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước.

Thứ hai, nhóm nhiệm vụ giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển, cống hiến.

Thứ ba, nhóm nhiệm vụ giải pháp về phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm có tính chất đột phá để góp phần thực hiện mục tiêu chung của Nghị quyết số 41.

Thứ tư, nhóm nhiệm vụ giải pháp về xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thứ năm, nhóm nhiệm vụ giải pháp về tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức.

Thứ sáu, nhóm nhiệm vụ giải pháp về phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp.

Thứ bảy, nhóm nhiệm vụ giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; đề xuất các cơ chế, chính sách đổi mới hình thức phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu mới. Rà soát, nghiên cứu đề xuất các quy định nhằm củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Các bộ, ngành, địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nhân, doanh nghiệp tham gia các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã trình bày về những nội dung cơ bản trong Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.

 


Đồng chí Phạm Tấn Công - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

 

Theo Chủ tịch VCCI, chương trình hành động đã đưa ra mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để VCCI phấn đấu thực hiện, góp phần thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết 41-NQ/TW đã đề ra. Mục tiêu tổng quát và tầm nhìn đến năm 2045 cơ bản bám theo Nghị quyết 41 đã đề ra, riêng mục tiêu đến năm 2030 được cụ thể với một số điểm đáng lưu ý sau:

Thứ nhất là, xây dựng và triển khai các quy ước, quy tắc về ứng xử và đạo đức kinh doanh, hình thành hệ giá trị và các chuẩn mực về đạo đức, văn hóa kinh doanh Việt Nam. Đây là mục tiêu và yêu cầu rất mới, nhưng cũng rất cấp bách trong thời kỳ mới, khi nước ta đang hướng tới mục tiêu tới năm 2045 trở thành quốc gia phát triển.

Thứ hai là, hình thành đội ngũ doanh nhân đầu ngành, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, hàng đầu quốc gia, có năng lực kinh doanh ngang tầm quốc tế, tiêu biểu về đạo đức, văn hóa kinh doanh. Có khoảng 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú đô la Mỹ thế giới, khoảng 05 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn.

Thứ ba là, hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh cho 200.000 lượt doanh nhân, doanh nghiệp, tập trung vào doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nhân nữ, doanh nhân khởi nghiệp, doanh nhân trẻ.

Thứ tư là, Hỗ trợ hội nhập, kết nối và xúc tiến hợp tác quốc tế cho 30.000 lượt doanh nhân, doanh nghiệp.

Thứ năm là, xây dựng, triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp, góp phần thực hiện Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 500 lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp lớn và 5.000 doanh nhân lãnh đạo kế cận.

Thứ sáu là, tiếp tục triển khai Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) hàng năm, góp phần xây dựng và hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến.

Thứ bảy là, vận động, thu hút 5.000 doanh nghiệp áp dụng Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI).

Về nhiệm vụ, giải pháp: căn cứ vào 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 41, chương trình hành động của Chính phủ, các chức năng, nhiệm vụ của VCCI, Đảng đoàn VCCI đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp và cũng xác định những cơ quan, đơn vị nào sẽ phụ trách triển khai các nhiệm vụ này,

Ban Thường trực VCCI phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, đánh giá sơ kết, tổng kết tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ.

Đỗ Diễm - AMC
Lượt xem: 76  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207