Thông báo khác

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207