Thông báo khác

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ...(CẤP XÃ)


I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:

Công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (Xã, Phường, Thị trấn);

Hội đồng nhân dân cấp xã, Các Ban quản lý dự án xây dựng cấp xã

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG:

a) Mục tiêu chung:

Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành cho công chức lãnh đạo, chuyên môn các cấp trong nâng cấp đô thị cấp xã đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển đô thị.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Trang bị cho công chức lãnh đạo, chuyên môn các cấp những kiến thức cơ bản về quản lý phát triển, nâng cấp đô thị;

- Kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và thực thi các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác nâng cấp đô thị thông qua công tác quy hoạch đô thị;

- Xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển đô thị, lập đề án phân loại đô thị;

- Lựa chọn, triển khai đầu tư, quản lý xây dựng, khai thác sử dụng kết cấu hạ tầng đô thị và kiểm soát phát triển đô thị.

- Trang bị cho công chức lãnh đạo, chuyên môn các cấp những kỹ năng để có thể chủ động, đổi mới sáng tạo, giải quyết được những vấn đề phát sinh và đề cao ý thức trách nhiệm khi thực hiện công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, phát triển và nâng cấp Xã lên thành Phường, Thị trấn.

 c) Giảng viên: Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng, chuyên gia, giảng viên Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Học viện hành chính, các Hội nghề nghiệp, các trường Đại học.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

a) Thời gian bồi dưỡng: 05 ngày (40 tiết), có 05 chuyên đề trong đó bao gồm giảng dạy, thảo luận, thực hành và kiểm tra đánh giá.

b) Nội dung chương trình:

Chuyên đề

Nội dung

Tổng

Lý thuyết

Thảo luận và thực hành

Ôn tập và kiểm tra

1

Tổng quan chung về về phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

8

4

4

 

2

Tổ chức thực hiện nâng cấp đô thị trên địa bàn cấp xã

8

4

4

 

3

Lựa chọn, triển khai các dự án đầu tư xây dựng đáp ứng nâng cấp đô thị

8

4

4

 

4

Lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án nâng cấp đô thị trên địa bàn cấp xã

8

4

4

 

5

Phối hợp, phân công trách nhiệm giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý, nâng cấp đô thị trên địa bàn cấp xã

4

2

2

 

 

Ôn tập và kiểm tra

4

 

 

4

 

Tổng cộng

40

18

18

4

 

Ghi chú: Thời gian và nội dung bồi dưỡng có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của địa phương cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

 


VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207