Error: Object reference not set to an instance of an object. (Cài đặt CSS)
Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị AMC - Mở các lớp bồi dưỡng tại Học viện trong tháng 10

MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG TẠI HỌC VIỆN TRONG THÁNG 10

  1. BỘ XÂY DỰNG
  2. HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ
  3. XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC
  4. -----------
  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  2. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  3. ------------------
  1. THÔNG BÁO
  2. Mở các lớp Bồi dưỡng tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị 

  3. Các lớp khai giảng trong tháng 10 năm 2020

Kính gửi:    - Thủ trưởng các cơ quan/đơn vị;

                   - Các cá nhân có nhu cầu.

Thực hiện nhiệm vụ được giao và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thường xuyên mở các lớp đào tạo bồi dưỡng tại Học viện cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu. Một số thông tin cụ thể về khóa học này như sau:

1. Lớp Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư và nghiệp vụ đấu thầu

- Khai giảng: Dự kiến trong tháng 10 năm 2020

- Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

- Kinh phí khoá học:

 + Học Quản lý dự án ĐTXD: 1.100.000đ/học viên (Học trong 06 buổi)

 + Học Nghiệp vụ đấu thầu: 800.000đ/học viên (Học trong 06 buổi)

 + Học Quản lý dự án và Đấu thầu: 1.700.000đ/học viên (Học trong 10 buổi)

2. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

- Khai giảng: Dự kiến trong tháng 10 năm 2020

Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

- Kinh phí khoá học: 1.500.000đ (Học trong 10 buổi)

3. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

- Khai giảng: Dự kiến trong tháng 10 năm 2020

Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

- Kinh phí khoá học: 1.200.000đ (Học trong 04 buổi)

4Lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

- Khai giảng: Dự kiến trong tháng 10 năm 2020

Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

- Kinh phí khoá học: 2.600.000đ/học viên (Học trong 10 buổi)

5Lớp Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường xây dựng

- Khai giảng: Dự kiến trong tháng 10 năm 2020

Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

- Kinh phí khoá học: 1.300.000đ/học viên (Học trong 06 buổi)

6. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng

- Khai giảng: Dự kiến trong tháng 10 năm 2020

Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

- Kinh phí khóa học: 1.450.000đ/học viên (Học trong 08 buổi)

7. Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập dự toán xây dựng công trình

- Khai giảng: Dự kiến trong tháng 10 năm 2020

Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

- Kinh phí khoá học: 1.000.000đ/học viên (Học trong 05 buổi)

8Lớp Bồi dưỡng Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

- Khai giảng: Dự kiến trong tháng 10 năm 2020

Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

- Kinh phí khoá học: 800.000đ/học viên (Học trong 04 buổi)

9. Lớp Bồi dưỡng Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Khai giảng: Dự kiến trong tháng 10 năm 2020

Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

- Kinh phí khoá học: 1.350.000đ/học viên (Học trong 08 buổi) 


ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ HỌC

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. ĐT: 024.33120207/ 024.35522216; Email: hvcbxd@amc.edu.vn; Website: www.amc.edu.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207