TẬP HUẤN, HỘI THẢO PHỔ BIẾN CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN TẠI MIỀN NAM

BỘ XÂY DỰNG

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Số: 4071/BXD-VP

V/v cử cán bộ tham gia “Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn; một số chính sách liên quan đến khoa học và công nghệ” năm 2020.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

-          Ủy ban nhân dân/Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố: Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau;

-          Các Tổng Công ty, Công ty, Doanh nghiệp ngành Xây dựng khu vực phía Nam;

-          Các cơ sở đào tạo chuyên ngành Xây dựng.

 

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-BXD ngày 29/5/2020 của Bộ Xây dựng V/v “Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn; một số chính sách liên quan đến khoa học và công nghệ” năm 2020, bao gồm:

1. Nội dung:

- QCVN 01:2019/BXD về quy hoạch xây dựng;

- QCVN 04:2019/BXD về nhà chung cư và officetel, condotel;

- QCVN 06:2019/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình;

- QCVN 16:2019/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng:

- Tập huấn, phổ biến văn bản liên quan đến giảm phát thải nhà kính, giảm tiêu hao năng lượng trong sản xuất xi măng

2. Thời gian: Từ 8h00 từ ngày 29-30/9/2020.

3. Địa điểm: Phân viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị miền Nam, số 67 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

4.Thành phần tham dự: Tổ chức/cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân/Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử người tham gia tập huấn; và gửi công văn mời các Tổng Công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn tỉnh tham gia Hội thảo tập huấn nêu trên. Văn bản cử người tham gia Hội thảo tập huấn đề nghị gửi về Bà Nguyễn Thị Xuân Hương phòng Quản lý khoa học, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Ngõ 129 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội hoặc gửi email: QLKH.amc@gmail.com trước ngày 25/9/2020./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Nguyễn Tường Văn (để b/cáo);

- Vụ KHCN&MT (để p/hợp);

- Học viện AMC (để t/hiện);

- Lưu: VT, KHCN.

 

TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 


Phụ lục:
“Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn; một số chính sách liên quan đến khoa học và công nghệ” năm 2020 tại miền Nam

(Kèm theo Công văn số: 4071/BXD-VP ngày 20/8/2020 của Bộ Xây dựng)

 

TT

Nội dung

Đối tượng

Giảng viên

Thời gian khai giảng

1

Tập huấn Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2019/BXD về quy hoạch xây dựng.

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quy hoạch bao gồm quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch và làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn địa phương trong lĩnh vực quy hoạch đô thị - nông thôn

ThS Nguyễn Thanh Hưng

Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Quốc gia

29/9/2020

2

Tập huấn tiêu chuẩn Việt Nam: QCVN 04:2019/BXD về nhà chung cư và officetel, condotel.

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng nhà chung cư

ThS. Trương Thị Hồng Thúy, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng;

ThS Đào Thị Tiến Ngọc, Viện Kiến trúc Quốc gia

 

29/9/2020

3

Tập huấn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

ThS. Nguyễn Minh Quỳnh, Viện Vật liệu xây dựng

29/9/2020

4

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2019/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình.

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng nhà dân dụng và nhà công nghiệp

TS. Hoàng Anh Giang,

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng.

30/9/2020

5

Tập huấn, phổ biến văn bản liên quan đến giảm phát thải nhà kính, giảm tiêu hao năng lượng trong sản xuất xi măng.

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan sản xuất xi măng, sản xuất VLXD

PGS.TS Lương Đức Long

Nguyên viện trưởng Viện Vật liệu Xây dựng

30/9/2020

 

Tổng cộng

 

 

2 ngày

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

“Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn; một số chính sách liên quan đến khoa học và công nghệ” năm 2020

Tên đơn vị:...................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Số điện thoại:.......................Số Fax:............................E-mail ....................................

Đăng ký cho các cán bộ, viên chức dưới đây tham gia khoá tập huấn kể trên:

 

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI/EMAIL

ĐĂNG KÝ NỘI DUNG TẬP HUẤN

(đánh số thứ tự nội dung cần tập huấn)

NƠI ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN

(Hà Nội, Đà Nẵng hoặc TP.HCM)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

...................ngày.........tháng...........năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Xin vui lòng gửi đăng ký này qua địa chỉ Email: QLKH.amc@gmail.com

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Phòng Quản lý khoa học - Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Ngõ 129 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: 0912374467.

 

            Lưu ý: Đại biểu các tỉnh tham dự Hội thảo tập huấn tự lo kinh phí đi lại, ăn ở, lưu trú. Các chi phí khác về tài liệu, nước uống,... phục vụ cho Hội thảo do Ban Tổ chức hội thảo chi trả.


VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207