Chương trình ĐTBD Chỉ huy trưởng công trường XD

Chương trình ĐTBD Chỉ huy trưởng công trường XD

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA
 CHỈ  HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG
(Ban hành theo Quyết định số 586/QĐ-BXD ngày 18/4/2007
 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TT

NỘI DUNG

SỐ TIẾT

 

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thảo luận

A

KIẾN THỨC CƠ SỞ

 

 

 

I

Kiến thức về pháp luật

 

 

 

1.1

Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng

- Những nội dung chính của Luật Xây dựng

- Các Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ

8

6

2

1.2

Lựa chọn nhà thầu xây dựng trong hoạt động xây dựng

- Các hình thức lựa chọn nhà thầu

- Yêu cầu đối với lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

1- Điều kiện năng lực của nhà thầu

1- Lựa chọn các nhà thầu trong hoạt động Xây dựng (Nhà cung cấp hàng hoá, tổng thầu thiết kế, tổng thầu thi công, tổng thầu thiết kế thi công, tổng thầu EPC, tổng thầu chìa khoá trao tay)

4

3

1

1.3

Luật Lao động và hợp đồng lao động

1- Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người sử dụng lao động

1- Ký kết hợp đồng lao động

4

3

1

II

Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu trong việc tổ chức thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình

4

3

1

2.1

Đối với Hợp đồng tổng thầu

 

 

 

2.2

Đối với Hợp đồng thi công xây dựng công trình riêng biệt

 

 

 

B

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

 

 

 

I

Quản lý tiến độ xây dựng công trình và tổ chứccông trường

- Quản lý lao động

- Quản lý máy móc thiết bị thi công

- Quản lý thời gian

4

3

1

II

Quản lý chất lượng công trình xây dựng:

- Hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng

- Lập quy trình cho từng công việc thi công xây dựng triên công trường

- Tự nghiệm thu của nhà thầu và lấy phiếu yêu cầu nghiệm thu

- Cập nhật và quản lý hồ sơ hoàn công công trình

4

3

1

III

Quản lý chi phí xây dựng công trình

- Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình

- Quản lý định mức và giá xây dựng công trình

4

3

1

IV

Quản lý an toàn lao động và Quản lý môi trường trên công trường xây dựng

- Huấn luyện an toàn cho công nhân

- Lập biện pháp ATLĐ cho từng công việc

- Kiểm soát ATLĐ

 - Lập và tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo an toàn cho môi trường lao động trong công trường và môi trường cho khu vực đang thi công

4

3

1

 

Thăm quan, khảo sát thực tế tại các công trường xây dựng

4

 

 

 

Giải đáp, Kiểm tra

2

 

 

 

Tổng số tiết

48

 


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207