Chương trình BD BQL Dự án ĐTXDCT

Chương trình BD BQL Dự án ĐTXDCT

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

 QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25 /2009/TT-BXD ngày  29 /7/2009 của Bộ Xây dựng  hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA và GSTC xây dựng công trình) 

Chuyên đề 1. Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (12 tiết)

I. Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 1. Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình

2. Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình

3. Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

3. Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình

4. Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình   

5. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Quản lý tiến độ,  quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng, quản lý rủi ro, các nội dung quản lý khác)

6. Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

II. Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

2. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

- Thiết kế xây dựng công trình

- Giấy phép xây dựng

- Quản lý thi công xây dựng công trình

- Nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng

3. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

4. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

5. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

III. Giới thiệu các chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Chuyên đề 2. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (4 tiết)

1. Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

3. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

- Lập, trình kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu

- Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

- Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu

- Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng

Chuyên đề 3. Hợp đồng trong trong hoạt động xây dựng (4 tiết)

1. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

2. Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng

3. Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng

4. Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

5. Xử lý tranh chấp hợp đồng

Chuyên đề 4. Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)

1. Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án

2. Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án

3. Lập, phê duyệt tiến độ của dự án

4. Quản lý tiến độ của dự án

Chuyên đề 5. Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết)

1. Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

- Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

- Quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng

- Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm vật tư, thiết bị)

-  Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình

2. Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng

- Lập kế hoạch quản lý chất lượng

- Lập hệ thống quản lý chất lượng

- Các biện pháp đảm bảo chất lượng

- Các biện pháp kiểm soát chất lượng

Chuyên đề 6. Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết)

1. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

2. Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

3. Lập tổng mức đầu tư

4. Lập dự toán xây dựng công trình

5. Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình

6Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chuyên đề 7. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)

1. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng

- Quyền và trách nhiệm của các bên trong quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng

- Kế hoạch quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng - Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn lao động và môi trường xây dựng

2. Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

- Nhận dạng và phân tích các loại rủi ro

- Lập kế hoạch quản lý rủi ro

- Các biện pháp kiểm soát và đối phó với rủi ro

- Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng

Chuyên đề 8. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)

1. Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình:

- Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư

- Tạm ứng vốn đầu tư

- Thanh toán khối lượng hoàn thành;

- Quy trình, thủ tục thanh toán

- Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu

2. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình:

- Khái niệm và phân loại quyết toán

- Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán

- Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư

- Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu

Tổng thời lượng khóa học: 48 tiết

Kiểm tra trắc nghiệm: 30 phút

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207