Xây dựng và đô thị

Áp dụng định mức chi phí thiết kế

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình

Hỏi: (Vũ Hoàng Bích Thủy - vhbthuy@gmail.com)

Hiện tôi đang công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang. Theo quy định tại số 2.II của Phụ lục số 2, Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng quy định: "Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành từ bảng số 2.4 đến bảng số 2.13 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt”.

Xin hỏi cách tính chi phí thiết kế xây dựng được thực hiện như thế nào trong các trường hợp sau:

- Trong trường hợp một dự án thực hiện trong thời gian dài (hơn 5 năm) và dự án có nhiều hạng mục: Định mức chi phí thiết kế được nội suy từ tổng chi phí xây dựng của dự án được duyệt tương ứng với loại, cấp của từng công trình hay từ chi phí xây dựng của từng hạng mục công trình?

- Trong trường hợp một dự án được điều chỉnh bổ sung: Định mức chi phí thiết kế được nội suy từ chi phí xây dựng của dự án được duyệt hay từ chi phí xây dựng được bổ sung cho dự án?

Trả lời:

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đã được thay thế bởi Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Trường hợp chi phí thiết kế được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD, chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố từ bảng 5 đến bảng số 14 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt. Khi dự án được điều chỉnh thiết kế xây dựng hoặc điều chỉnh dự toán xây dựng, chi phí điều chỉnh thiết kế xây dựng hoặc chi phí điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng được xác định bằng dự toán. Trường hợp đã ký hợp đồng thiết kê xây dựng, thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Cục Kinh tế xây dựng

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207