Xây dựng và đô thị

Ủy quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình

Hỏi: (Lê Thành Trung - t0982421913@gmail.com)

Tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định người quyết định đầu tư phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, vậy người quyết định đầu tư có được ủy quyền cho chủ đầu tư phê duyệt các dự toán này không? Nếu được, hình thức ủy quyền như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 72 Luật Xây dựng thì người quyết định đầu tư có quyền phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán xây dựng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; hình thức ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Cục Kinh tế xây dựng

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207