Xây dựng và đô thị

Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Hỏi: (Võ Văn Tư - tuphaoloo@gmail.com)

Các căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 tại Điều 7 yêu cầu về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị:

- Theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, tại Khoản 4 Điều 7: Đối với những đồ án quy hoạch có quy mô dân số tương đương với đô thị loại IV trở lên tại các đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, các đô thị có quy mô được xác định trong đồ án quy hoạch chung được phê duyệt tương đương với đô thị loại I, UBND cấp tỉnh lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồ án.

Tại Khoản 4 Điều 2 giải thích từ ngữ: Khu vực cải tạo đô thị là khu vực phát triển được đầu tư xây dựng nhằm năng cao chất lượng đô thị hiện có nhưng không làm thay đổi cơ bản cấu trúc đô thị.

Tình hình thực tế về thành phố Biên Hòa:

- Thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai vào năm 2015.

- Lập điều chỉnh quy hoạch chung vào năm 2014.

- Hiện nay thành phố Biên Hòa đang triển khai lập quy hoạch phân khu (tất cả các đồ án quy hoạch phân khu cho 30 phường xã thuộc thành phố Biên Hòa) theo điều chỉnh quy hoạch chung vào năm 2014. Trong đó có 7 đồ án quy hoạch phân khu (lập mới) và các đồ án quy hoạch phân khu còn lại thuộc khu vực cải tạo đô thị.

- Các đồ án quy hoạch phân khu thuộc khu vực cải tạo đô thị. Vào năm 2009, các khu vực này đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cho 25 phường xã được tỉnh phê duyệt.

- Nay đến thời kỳ lập quy hoạch phân khu cho khu vực cải tạo đô thị có quy mô dân số trên 50.000 dân cho một đồ án quy hoạch phân khu.

Căn cứ Điều 2 và 7 của Nghị định trên, thành phố Biên Hòa có các khu vực cải tạo đô thị (nêu trên) khi lập đồ án quy hoạch phân khu có quy mô dân số trên 50.000 người thì UBND tỉnh Đồng Nai có cần phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồ án không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, các đồ án quy hoạch phân khu được UBND cấp tỉnh lấy ý kiến Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt quy hoạch là căn cứ trên cơ sở quy mô, vị trí của khu vực lập quy hoạch; không phụ thuộc tính chất của khu vực phát triển đô thị được quy định tại Điều 2 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 25/7/2014, tại thời điểm thành phố Biên Hòa là đô thị loại II. Hiện nay, thành phố Biên Hòa đã được công nhận là Đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 2488/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, căn cứ quy mô khu vực lập quy hoạch phân khu được quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt quy hoạch theo quy định.

Vụ Quy hoạch kiến trúc

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207