Xây dựng và đô thị

Thời hạn bảo hành công trình

Tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý chất lượng, LAS-XD; tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng

Hỏi: (Nguyễn Hoàng Long - nguyenhoanglong.ulaw@gmail.com)

Khi Công ty tôi giao kết hợp đồng xây dựng nhà ở riêng lẻ cho khách hàng thì Công ty tôi có trách nhiệm bảo hành trong thời hạn bao lâu và được tính từ thời điểm nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

Theo tôi được biết:

Thứ nhất, tại khoản 1 Điều 125 Luật Nhà ở 2014 quy định: "1. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo hành công trình do mình thi công" và khoản 4 Điều 125 Luật Nhà ở 2014 quy định: "4. Chính phủ quy định chi tiết về bảo hành công trình xây dựng".

- Đối chiếu với khoản 2 Điều 35 NĐ 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trình công trình công trình xây dựng: "2. Thời gian bảo hành đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp được tính kể từ khi nghiệm thu theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 31 Nghị định này và được quy định như sau:

a) Không ít hơn 24 tháng đối với công trình, hạng mục công trình cấp đặc biệt và cấp I;

b) Không ít hơn 12 tháng đối với các công trình, hạng mục công trình cấp còn lại;

c) Riêng đối với nhà ở, thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật về nhà ở".

Như vậy, trong trường hợp này tôi phải áp dụng điểm nào để xác định thời hạn bảo hành nhà ở?

Thứ hai, nếu áp dụng điểm c khoản 2 Điều 35 NĐ 46/2015/NĐ-CP trên thì sẽ dãn chiếu sang khoản 1 Điều 85 Luật Nhà ở 2014: 1. Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng nhà ở phải bảo hành nhà ở "theo quy định của pháp luật về xây dựng". Việc quy định "theo quy định của pháp luật về xây dựng" có thể hiểu thời hạn bảo hành nhà ở phải dẫn chiếu ngược lại pháp luật về xây dựng (khoản 2 Điều 35 NĐ 46/2015/NĐ-CP) hay hiểu theo nghĩa nào khác? Và nếu không dẫn chiếu lại pháp luật về xây dựng thì phải áp dụng điều luật nào của Luật Nhà ở về việc xác định thời hạn bảo hành nhà ở của nhà thầu thi công?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 125 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 (sau đây gọi tắt là Luật Nhà ở 2014) quy định việc “Mua bán nhà ở trả chậm, trả dần ...” không liên quan đến các quy định về bảo hành công trình như Ông Nguyễn Hoàng Long đã nêu (Điều 125 Luật Nhà ở 2014 cũng không có Khoản 4).

Căn cứ quy định tại Điểm b), Khoản 2, Điều 85, Mục 3 của Luật Nhà ở 2014 thì nhà ở được bảo hành kể từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng, thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ thì tối thiểu là 24 tháng.

Căn cứ quy định tại Mục c) Khoản 2 Điều 35 của Nghị định số 46/2015/NĐ- CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì “Riêng đối với nhà ở, thời gian bảo hành công trình theo quy định của pháp luật về nhà ở”, cụ thể được quy định tại Khoản 2 Điều 85 Mục 3 của Luật Nhà ở 2014.

Cục Giám định

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207