Xây dựng và đô thị

Lựa chọn hình thức hợp đồng đối với gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế

Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng trong xây dựng

Hỏi: (Nguyễn Văn Đông - dongtq1990@gmail.com)

Tại Điểm c Khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu quy định: “Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói”. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định cụ thể về “dịch vụ tư vấn đơn giản”.

Tại Điểm a Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2018 của Chính phủ quy định: “Hợp đồng trọn gói được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về khối lượng và đơn giá để thực hiện các công việc theo đúng các yêu cầu của hợp đồng xây dựng hoặc trong một số trường hợp chưa thể xác định được rõ khối lượng, đơn giá (như: Hợp đồng EC, EP, PC, EPC và hợp đồng chìa khóa trao tay) nhưng các bên tham gia hợp đồng có đủ năng lực kinh nghiệm để tính toán, xác định giá hợp đồng trọn gói”.

Tại Điểm b Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2018 của Chính phủ quy định: “Hợp đồng theo đơn giá cố định được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về đơn giá để thực hiện các công việc theo đúng các yêu cầu của hợp đồng xây dựng, nhưng chưa xác định được chính xác khối lượng công việc.

Đối với gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng, khối lượng khảo sát chưa xác định rõ (ví dụ như khối lượng chiều sâu mũi khoan địa chất theo phân cấp đất đá), chi phí thiết kế tính bằng hệ số % x chi phí xây lắp trong khi chi phí xây lắp tại thời điểm ký hợp đồng tư vấn thiết kế chưa xác định chính xác.

Như vậy, đối với gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng thì việc áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định đã phù hợp chưa? Có thể áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói được không?

Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng đã quy định các loại hợp đồng xây dựng theo hình thức giá hợp đồng. Tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định điều kiện áp dụng đối với từng loại giá hợp đồng xây dựng. Theo đó, đối với gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng thì căn cứ vào quy mô, tính chất, phạm vi công việc và điều kiện xác định chính xác khối lượng, đơn giá của các công việc trong gói thầu mà áp dụng hình thức giá hợp đồng cho phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.

Cục Kinh tế xây dựng

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207