Xây dựng và đô thị

Xác định chiều cao ghi theo định mức Thông tư số 10/2019/TT-BXD

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình

Hỏi: (Trần Ngọc Nam - ngocnam132890@gmail.com)

Tôi đang lập dự toán cho một công trình có chiều cao tính từ cốt 0.00 đến mái là +13,1 m. Theo thông tư 10/2019/TT-BXD thì chiều cao trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt +- 0.00 theo thiết kế công trình đến cốt =< 6m; =< 28m.... Vậy đối với chiều cao công trình là 13.1m thì tôi có phải tách thành 2 công tác là =< 6m và =< 28m để lập dự toán cho Cột, dầm, sàn không hay sử dụng định mức =<28 m cho các công tác cốt thép Cột, dầm, sàn không?

Trả lời:

Theo hướng dẫn trong Định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng thì chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao của công trình xây dựng. Trường hợp văn bản hỏi có chiều cao công trình là 13,1m thì áp dụng các qui định với chiều cao ≤ 28m.

Cục Kinh tế xây dựng

Moc.gov.vn


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207