Xây dựng và đô thị

Phân loại công trình quốc phòng, an ninh

Tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý chất lượng, LAS-XD; tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng

Hỏi: (Phan Văn - utbinh2000@yahoo.com)

Trong quá trình lập và thực hiện dự án, tôi có một khúc mắc mong được giải đáp như sau:

Đối với các trụ sở công an, doanh trại quân đội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương, không phải vốn Nhà nước do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quản lý thì các công trình này được phân loại là công trình dân dụng hay công trình quốc phòng, an ninh theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP?

Trả lời:

Căn cứ Điều 8, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, loại công trình được xác định dựa vào công năng sử dụng. Vì vậy, công trình trụ sở công an, doanh trại quân đội phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng nên được xác định là công trình quốc phòng, an ninh.

Cục Giám định

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207