Xây dựng và đô thị

Chứng chỉ năng lực thiết kế, thi công xây dựng công trình

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Hỏi: (Công ty Thành Tín - dinhnguyen13011985@gmail.com)

Công ty tôi có nhu cầu xin chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình. Theo quy định, tổ chức phải có cá nhân chủ trì và cá nhân tham gia thiết kế. Tuy nhiên, do nhân sự bên công ty không nhiều nên xin hỏi:

1. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế có thể đảm nhận luôn cá nhân tham gia thiết kế được không (vd: ông A vừa làm chủ trì thiết kế kết cấu dân dụng và công nghiệp vừa làm cá nhân tham gia thiết kế dân dụng và công nghiệp) ?

 2. Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trình có thể đảm nhận luôn cá nhân tham gia thi công được không (vd: ông B vừa làm chỉ huy trưởng công trình dân dụng và công nghiệp vừa làm cá nhân tham gia thi công dân dụng và công nghiệp) ?

Trả lời:

Một cá nhân có thể đảm nhận một hoặc nhiều chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, tham gia thực hiện các công việc khi đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam: “Tương ứng với từng hạng và lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, tổ chức phải có cá nhân đảm nhận các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; cá nhân tham gia thực hiện công việc có chuyên môn phù hợp theo quy định. Mỗi cá nhân thuộc tổ chức có thể đảm nhận một hoặc nhiều chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, tham gia thực hiện các công việc khi đáp ứng điều kiện năng lực tương ứng theo quy định. Cá nhân tham gia thực hiện công việc của tổ chức được xác định là phù hợp với lĩnh vực hoặc loại hình đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khi có trình độ chuyên môn được đào tạo tương ứng theo quy định tại Điều 2 Thông tư này phù hợp với công việc đảm nhận. Riêng trường hợp cá nhân phụ trách thi công phải có trình độ chuyên môn được đào tạo tương ứng với trình độ chuyên môn được đào tạo của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng”.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Moc.gov.vn
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207