Xây dựng và đô thị

Cách tính định mức vận chuyển đất đắp theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình

Hỏi: (Nguyễn Thanh Lương - thanhluong0901@gmail.com)

Tôi xin hỏi nội dung như sau: Theo định mức mới hiện nay (Thông tư 10/2019), cách tính định mức vận chuyển đất đắp cự ly:

 L>5km = Đm1+Đm2(L-1)+Đm3(L-5).

Nếu so sánh cách tính theo định mức cũ tính cho phạm vi:

 L> 7km = Đm1+Đm4x6+Đm5(L-7).

Như vậy, Cụm "Đm2(L-1)" của định mức mới sẽ là Đm2 x (tổng chiều dài cự ly vận chuyển trừ 1) hay “Đm2 x 4” giống như cách tính của định mức cũ. Ví dụ: Tính cho cự ly vận chuyển 9km, theo định mức mới thì cụm "Đm2(L-1)" sẽ là “Đm2x8” hay “Đm2x4”?

Trả lời:

Theo quy định tại Mục 1, Phần I, Phụ lục 2 của Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng, trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ > 1000m thì áp dụng định mức vận chuyển như sau: Định mức vận chuyển với cự ly L > 5Km = Đm1 + Đm2x4 + Đm3x(L-5). Do đó, định mức vận chuyển với cự ly 9km = Đm1 + Đm2x4 + Đm3x4.

Cục Kinh tế xây dựng

Moc.gov.vn


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207