Xây dựng và đô thị

Chi phí thí nghiệm phục vụ công tác khảo sát xây dựng

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình

Hỏi: (Phan Mỹ Hạnh - hanhkenji19@gmail.com)

Tôi đang lập dự toán cho một số gói thầu về khảo sát phục vụ thiết kế xây dựng, trong quá trình lập có vướng mắc một vấn đề như sau: Khi lập dự toán khảo sát áp dụng hướng dẫn tại Phụ lục 9 thông tư 09/2019/TT-BXD thì các công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ công tác khảo sát nằm trong tập định mức tại thông tư 10/2019/TT-BXD về ban hành "Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng" có được tính chi phí chung, chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát và lập báo cáo kết quả khảo sát như hướng dẫn tại Phụ lục 9 TT 09/2019/TT-BXD về phương pháp xác định dự toán khảo sát xây dựng hay không?

Trả lời:

Phương pháp xác định dự toán khảo sát xây dựng thực hiện theo Phụ lục số 09, Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019, Phụ lục số I, Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Khi sử dụng định mức dự toán theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại các Thông tư nêu trên.

Cục Kinh tế xây dựng

Moc.gov.vn


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207