Xây dựng và đô thị

Cách tính dự toán chi phí khảo sát

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình

Hỏi: (Nguyễn Ngọc Ánh - anhntn.tc1@gmail.com)

Theo công thức tính dự toán khảo sát: Gks = [(T+GT+TL) + Cpvks] x (1+TGTGT) + Cdp việc tính chi phí dự phòng trong dự toán khảo sát có bị trùng lặp với chi phí dự phòng (=Gdp1+Gdp2) của tổng hợp dự toán xây dựng hay không? Và nếu trùng nhau thì xử lý như thế nào?

Trả lời:

Khảo sát xây dựng là một nội dung của Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 5, Điều 8, Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Dự toán xây dựng công trình được xác định theo Phụ lục số 02, Thông tư số 09/2019/TT-BXD. Khi lập dự toán xây dựng công trình các khoản mục chi phí xây dựng, thiết bị, tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác không bao gồm dự phòng. Trường hợp khi lập dự toán khảo sát xây dựng để phê duyệt riêng thì dự toán chi phí khảo sát gồm chi phí dự phòng, phương pháp xác định dự phòng theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Cục Kinh tế xây dựng

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207