Xây dựng và đô thị

Chi phí quản lý dự án

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình

Hỏi: (Đinh Hoàng Khánh - hoangkhanhdinh84@gmail.com)

Đơn vị tôi là đơn vị trường học, trong năm 2020 được cấp trên phê duyệt và cấp ngân sách cho 1 đề án. Đơn vị đã thành lập ban quản lý dự án phục vụ cho việc thực hiện đề án này. Xin hỏi, phần chi phí quản lý dự án (kể cả phần chi phí tư vấn đấu thầu tự thực hiện - nếu có) của ban quản lý dự án này có được trích lại 1 phần cho đơn vị hay không? (Ví dụ: 30% cho đơn vị - 70% cho phụ cấp lương)?

Trả lời:

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Chi phí quản lý dự án là khoản chi phí của Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng. Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án, chi phí thuê tư vấn quản lý dự án xác định bằng dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dự án được thỏa thuận trong hợp đồng quản lý dự án giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn quản lý dự án. Chi phí thuê tư vấn quản lý dự án (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) cộng với chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư không vượt chi phí quản lý dự án xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Cục Kinh tế xây dựng

Moc.gov.vn


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207