Xây dựng và đô thị

Người nước ngoài mua căn hộ tại Việt Nam

Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản

Hỏi: (Nguyễn Đình Trung - Khanh_trung38@yahoo.com)

Cá nhân người nước ngoài có được mua đất hoặc nhà của cá nhân là người Việt Nam mà nhà hoặc đất đó nằm trong khu dự án mà chủ đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân hay không, hay cá nhân người nước ngoài chỉ được phép mua nhà mà chủ đầu tư đã xây xong nhà và chỉ được ký hợp đồng mua nhà với chủ đầu tư?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 76 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 7 của Nghị định này và chỉ được nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở của hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận tặng cho nhà ở của tổ chức trong số lượng nhà ở theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép sở hữu.

Do vậy, đề nghị ông đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị ông liên hệ với Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

Moc.gov.vn


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207