Xây dựng và đô thị

Lập dự toán theo hướng dẫn của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình

Hỏi: (Lê Xuân Bảo - xuanbao3005@gmail.com)

Hiện nay công ty (100% vốn Nhà nước) gặp khó khăn trong việc áp dụng các quy định hiện hành trong việc lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật,... để lập dự toán như sau:

1. Trước khi các thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực, công ty đang triển khai lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật,... để lập dự toán: Sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh (Ban hành theo Quyết định 3384/QĐ-UBND ngày 2/7/2016).

2. Sau khi các thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực, được biết Thành phố Hồ Chí Minh chưa ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng mới thay thế cho bộ đơn giá (Ban hành theo Quyết định 3384/QĐ-UBND ngày 2/7/2016). Vậy khi lập dự án, báo cáo kinh tế,... tại thời điểm hiện nay để lập dự toán, công ty chúng tôi tiếp tục sử dụng lại bộ đơn giá dựng công trình - phần xây dựng (Ban hành theo Quyết định 3384/QĐ-UBND ngày 2/7/2016) được không?

Trả lời:

1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn Nghị định này do Bộ Xây dựng ban hành.

2. Theo quy định tại khoản 2, Điều 35 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, công bố đầy đủ, đúng định kỳ giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng; ban hành đơn giá xây dựng công trình phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại địa phương làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

3. Theo quy định tại điểm a, b Mục 2 Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã hướng dẫn việc chuyển tiếp áp dụng định mức xây dựng cho các công việc chuyên ngành, đặc thù chưa ban hành (ngoài hệ thống định mức Bộ Xây dựng đã ban hành); đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công tại các địa phương chưa có hướng dẫn, công bố theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Đồng thời, hướng dẫn việc cập nhật dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng theo định mức cho các công việc chuyên ngành, đặc thù sau khi được ban hành; đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công sau khi được hướng dẫn, công bố theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP tại Mục 3 Nghị quyết số 108/NQ-CP.

Do đó, trường hợp sau khi các Thông tư do Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực nhưng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chưa ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình mới như nêu tại nội dung văn bản hỏi thì căn cứ vào định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành, định mức xây dựng đặc thù của địa phương (nếu có), giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố để lập dự toán xây dựng theo các quy định nêu trên.

Cục Kinh tế xây dựng

Moc.gov.vn


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207