Xây dựng và đô thị

Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình

Hỏi: (Nguyễn Tiến Mạnh - nguyenmanhqb@gmail.com)

Tại khoản 10 Điều 6 Nghị định 68/2019/NĐ-CP có nêu: “Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo NCKT do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định.......... quản lý chi phí đầu tư xây dựng”. Xin hỏi vậy nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập báo cáo NCKT có phải áp dụng quy định trên không vì Luật Xây dựng 2014 quy định Chủ đầu tư là người phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và xác định nhiệm vụ thiết kế.

Trả lời:

Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (kể cả dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) do Cơ quan chuyên môn trực thuộc Người quyết định đầu tư thẩm định trình Người quyết định đầu tư (cấp quyết định đầu tư) phê duyệt. Trường hợp cần thiết, Người quyết định đầu tư xem xét ủy quyền cho Chủ đầu tư (hoặc Cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư) phê duyệt như quy định tại Khoản 4, Nghị quyết 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ; Khoản 4, Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 cứa Bộ Xây dựng. Các khoản mục chi phí này sè được cập nhập vào Tổng mức đầu tư của dự án để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Cục Kinh tế Xây dựng

Moc.gov.vn
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207