Xây dựng và đô thị

Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình
Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Hỏi: (Tuấn - tuanqhsdtq@gmail.com)

Tôi đang làm trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng, hiện nay một số đơn vị cũng như cơ quan nhà nước tính toán và thẩm định dự toán lập quy hoạch theo Thông tư 20/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị cụ thể như tại Bảng 10 thì chi phí lập quy hoạch cứ công trình có diện tích dưới 10ha đều có giá là 148,8 triệu đồng, (vì thông tư không nêu rõ số tiền/ha như thông tư 05/2017) còn diện tích từ 10ha đến 20ha thì mới tính trung bình. Tôi hỏi tính như vây có đúng không? Nếu tại Thông tư số số 05/2017 thì hướng dẫn cụ thể hơn, chẳng hạn cũng tại Bảng 10 thì còn ghi rõ là 12,4 triệu/ha cho mức <10ha.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 20/2019/TT-BXD, định mức chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị của các đồ án quy hoạch có quy mô nhỏ hơn quy mô được quy định tại Thông tư này được xác định bằng định mức của đồ án có quy mô nhỏ nhất được quy định. Trường hợp việc xác định chi phí quy hoạch theo định mức quy định tại Thông tư này chưa phù hợp, thì chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị được xác định bằng cách lập dự toán theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 20/2019/TT-BXD.

Việc xác định chi phí lập đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo định mức quy định tại Bảng số 10 Phụ lục 1 Thông tư số 20/2019/TT-BXD phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã, đảm bảo các nội dung đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn quy định tại Điều 19 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Cục Kinh tế xây dựng

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207