Xây dựng và đô thị

Xác định chi phí quản lý dự án của Ban quản lý bảo trì thuộc Sở giao thông vận tải

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình

Hỏi: (Nga Vu - ngavu117@gmail.com)

Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải, được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh. Ban là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trên nguyên tắc tự đảm bảo hoàn toàn về kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản, trụ sở riêng theo quy định. Ban có chức năng nhiệm vụ quản lý điều hành các dự án bảo trì đường bộ do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư.

 Theo quy định tại Mục 4 Điều 5 Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019: “Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng số 1.1 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 0,8”.

Xin hỏi quý Bộ: Theo quy định trên và với trường hợp của Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ đã nêu, khi tổ chức thực hiện quản lý các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư thì chi phí quản lý dự án có phải áp dụng hệ số điều chỉnh k=0,8 không?

Trả lời:

Tại mục 4, điều 5 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 quy định: Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng số 1.1 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 0,8.

Trường hợp Ban quản lý bảo trì công trình đường bộ trực thuộc Sở giao thông vận tải khi tổ chức thực hiện quản lý các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư thì không phải áp dụng hệ số điều chỉnh.

Cục Kinh tế Xây dựng

Moc.gov.vn


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207