Xây dựng và đô thị

Quy định chức danh Chủ nhiệm thiết kế dự án hạ tầng

Các lĩnh vực khác
Quy định chức danh Chủ nhiệm thiết kế dự án hạ tầng

Người hỏi: NguyễnTrung Hiếu - trunghieu.engineer@gmail.com

Câu hỏi chi tiết:

Tôi đã được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông cấp III, tuy nhiên theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, không nêu rõ điều kiện của chức danh Chủ nhiệm thiết kế dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Vậy điều kiện để đảm nhiệm chức danh trên cần loại chứng chỉ nào?

Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời:

Theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì “chủ nhiệm là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ quản lý, điều phối thực hiện toàn bộ công việc tư vấn có nhiều chuyên môn khác nhau, gồm: chủ nhiệm lập thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng”. Cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng có phạm vi hoạt động được quy định tại mục 3 Phụ lục VI. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.


       Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3597)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207