Xây dựng và đô thị

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm xử lý tình huống trong đấu thầu

Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng trong xây dựng
Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm xử lý tình huống trong đấu thầu

Người hỏi: Bà Nguyễn Ngọc Tiên

Câu hỏi chi tiết:

Bà Nguyễn Ngọc Tiên có câu hỏi gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thống nhất tên của bên mời thầu trong E-TBMT, E-HSMT.

Cụ thể, việc không thống nhất về tên của bên mời thầu trong E-TBMT, E-HSMT dẫn đến nhà thầu có các cách hiểu khác nhau là lỗi của bên mời thầu, không phải là lỗi của nhà thầu nên có thể coi đây là tình huống phát sinh trong đấu thầu.

Bà Nguyễn Ngọc Tiên (Quảng Bình) tham gia tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng. Trong quá trình đánh giá E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất có phát sinh tình huống như sau: Theo E-TBMT thì thông tin của bên mời thầu là thông tin của đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu. Phần thông tin của chủ đầu tư thì ghi thông tin đầy đủ của chủ đầu tư và có phần ghi chú trong ngoặc đơn là: (Thông tin của bên mời thầu để nhà thầu thực hiện bảo lãnh dự thầu). Tuy nhiên, theo E-HSDT của nhà thầu, phần thông tin của bên thụ hưởng trong bảo lãnh dự thầu ghi tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn mời thầu.

Nội dung câu hỏi như sau: Đối với tình huống nêu trên, căn cứ hướng dẫn tại Mục 17.2, Chương I của E-HSMT, tổ chuyên gia đánh giá bảo lãnh dự thầu của nhà thầu không hợp lệ là đúng hay sai?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 75 Luật Đấu thầu quy định một trong những trách nhiệm của bên mời thầu là tổ chức lựa chọn nhà thầu (trong đó bao gồm công tác thông báo mời thầu).

Đối với vấn đề của bà Tiên, việc không thống nhất về tên của bên mời thầu trong E-TBMT, E-HSMT dẫn đến nhà thầu có các cách hiểu khác nhau là lỗi của bên mời thầu, không phải là lỗi của nhà thầu nên có thể coi đây là tình huống phát sinh trong đấu thầu theo quy định tại Khoản 15 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo đó, chủ đầu tư chịu trách nhiệm xử lý tình huống trong đấu thầu trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình (Điều 86 Luật Đấu thầu).

 

   Nguồn trang: baoxaydung.com (https://baoxaydung.com.vn/chu-dau-tu-phai-chiu-trach-nhiem-xu-ly-tinh-huong-trong-dau-thau-304359.html)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207