Xây dựng và đô thị

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy

Tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý chất lượng, LAS-XD; tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy

Người hỏi: Thanh Tùng - caravelhtc@gmail.com

Câu hỏi chi tiết:

Công trình thiết kế 3 bước, trong đó thiết kế cơ sở đã được góp ý về giải pháp phòng cháy chữa cháy. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP có cần thiết phải thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy hay không? Hoặc chỉ cần thực hiện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy tại bước thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Đối với công trình có 03 bước thiết kế, việc thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy được thực hiện đối với bước thiết kế kỹ thuật.

 

 

Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3468)
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207