Xây dựng và đô thị

Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Các lĩnh vực khác
Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Đơn vị kiến nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

Nội dung kiến nghị:

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm có văn bản hướng dẫn nội dung phân cấp theo các nội dung tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ. Trường hợp Bộ Xây dựng không hướng dẫn thì có văn bản ủy quyền cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nội dung phân cấp nêu trên”.

Bộ Xây dựng đã có công văn 836/BXD-HĐXD trả lời như sau:

Khoản 3 Điều 50 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định: “Ban hành quy định, hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 63 Nghị định này và một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định pháp luật về xây dựng”.

Điểm b khoản 3 Điều 63 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện các nhiệm vụ sau đây: “Điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế nhưng không làm thay đổi cơ cấu quy hoạch; phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo pháp luật về xây dựng; cấp giấy phép quy hoạch xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc diện cấp giấy phép trong khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế; thực hiện thẩm quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng của Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với các dự án, công trình trong khu công nghiệp, khu kinh tế; cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng công trình; thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế; ”

Liên quan tới nội dung này, tại Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 đã sửa đổi, bổ sung các quy định sau:

(1) Bổ sung quy định Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế là cơ quan chuyên môn về xây dựng tại điểm d khoản 1 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 13 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014, theo đó, trong vai trò của cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc UBND cấp tỉnh, các ban quản lý này có trách nhiệm thực hiện các công việc về thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

(2) Khoản 37 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 103 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý của cơ quan này”

(3) Khoản 63 Điều 1, sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 163 về trách nhiệm của UBND các cấp: “...được phân cấp, ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng;”

Tại điểm đ khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về dự án đầu tư xây dựng đã quy định cụ thể về việc phân cấp thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, theo đó Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thẩm định đối với các dự án, công trình được đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được giao quản lý.

Như vậy, các nội dung về phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng đã được quy định đầy đủ tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1179/66660/tra-loi-kien-nghi-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-khanh-hoa.aspx)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207