Xây dựng và đô thị

Trả lời kiến nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng trong xây dựng
Trả lời kiến nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Đơn vị kiến nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Nội dung kiến nghị:

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 với  nội dung kiến nghị:“Sớm ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng sửa đổi, Luật Đầu tư sửa đổi, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư làm cơ sở thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư công cũng như đầu tư ngoài vốn ngân sách đảm bảo đồng bộ, thống nhất”.

Bộ Xây dựng đã có công văn 837/BXD-HĐXD ngày 12/3/2021 trả lời như sau:

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Bộ Xây dựng đã chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, cụ thể như sau:

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các Nghị định nêu trên đã quy định chi tiết các nội dung về thẩm định, phê duyệt đối với dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về đầu tư xây dựng.

 


Nguồn trang: moc.gov.vn 
(https://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1179/66648/tra-loi-kien-nghi-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ha-nam.aspx)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207