Xây dựng và đô thị

Chức năng nhiệm vụ ban quản trị cụm nhà chung cư

Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản
Chức năng nhiệm vụ ban quản trị cụm nhà chung cư

Người hỏi: Trần Văn Khẩn - trankhan1956@gmail.com

Câu hỏi chi tiết: 

Khu đô thị Times City (bao gồm 11 tòa nhà) đã bầu Ban quản trị cụm nhà chung cư. Ban quản trị xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản trị cụm nhà chung cư và đang xin ý kiến của cư dân. Hiện có 2 luồng ý kiến trái ngược nhau về chức năng nhiệm vụ của Ban quản trị cụm nhà chung cư. Loại ý kiến thứ nhất: đồng ý với quy chế là Ban quản trị cụm tòa nhà chung cư có chức năng nhiệm vụ như Ban quản trị nhà chung cư  (quyết định việc chi tiêu các hạng mục bảo trì, ký hợp đồng thanh toán cho các nhà thầu. Cơ sở để đưa ra là căn cứ vào thông tư 02 (ban quản trị tòa nhà khi sát nhập vào BQT cụm nhà chung phải bàn giao kinh phí cho BQT cụm nhà chung cư, Ban quản trị cụm nhà chung cư có quyền biểu quyết về kinh phí bảo trì, biểu quyết lựa chọn nhà thầu) Loại ý kiến thứ hai: Ban quản trị cụm nhà chung cư chỉ có chức năng hành chính (tuyên truyền, kiểm tra đôn đốc, ký xác nhận chữ ký) không có chức năng quản lý, quyết định việc chi tiêu kinh phí bảo trì của các tòa nhà. Cơ sở của ý kiến này là Luật nhà ở không quy định chức năng nhiệm vụ của Ban quản trị cụm nhà chung cư, luật chỉ có chức năng nhiệm vụ của Ban quản trị nhà chung cư. Việc gán chức năng nhiệm vụ của Ban quản trị nhà chung cư cho Ban quản trị cụm nhà chung cư là trái luật. Các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà chung cư đều không nêu cụ thể chức năng nhiệm vụ của ban quản trị cụm nhà chung cư, do đó các căn của của luồng ý kiến thứ nhất để bảo vệ việc Ban quản trị cụm nhà nhà chung cư có chức năng nhiệm vụ như Ban quản trị tòa nhà đều không có giá trị. Chúng tôi rất mong Bộ Xây dựng sớm cho biết ý kiến của quý Bộ về hai vấn đề nêu trên để kịp thơig hoàn thiện quy chế tổ chức hoạt động của Ban quản trị cụm nhà chung cư.

Trả lời:

Tại khoản 2  Điều 102 của Luật Nhà ở 2014 đã quy định Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư. Thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội giao, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016, Thông tư số 28/2016/TT BXD ngày 15/12/2016, Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Trong các thông tư này đã quy định về tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư; Hội nghị nhà chung cư, Hội nghị cụm nhà chung cư cũng như quy định về Ban quản trị tòa nhà chung cư, Ban quản trị cụm nhà chung cư. Do vậy, đề nghị Ông đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị ông liên hệ với Sở Xây dựng thành phố Hà Nội là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

 

Nguồn trang: moc.gov.vn ( https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3356)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207