Xây dựng và đô thị

Sở hữu nhà của người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam

Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản
Sở hữu nhà của người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam

Người hỏi: Lê Anh Nguyên - leanhnguyen278@yahoo.com

Câu hỏi chi tiết: 

Chị tôi là công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài (quốc tịch Đức). Anh chị tôi hiện mua một căn nhà (nhà ở riêng lẻ, không phải chung cư trong dự án). Theo tôi tham khảo luật thì anh rể tôi (người Đức) sẽ có quyền mua nhà ở tại Việt Nam như người Việt Nam, nhưng luật không nói rõ là trong trường hợp này thì anh rể tôi có quyền mua nhà ở ngoài dự án và không phải mua trực tiếp từ chủ đầu tư hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 159 của Luật Nhà ở 2014 và quy định tại khoản 1 Điều 75 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2014 thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở (bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Do vậy, đề nghị ông đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị ông liên hệ với Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

 

Nguồn trang: moc.gov.vn ( https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3362)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207