Xây dựng và đô thị

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Cử tri kiến nghị: Tỉnh Bắc Cạn

Nội dung kiến nghị của cử chi:

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 08/BDN ngày 07/01/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị xem xét điều chỉnh một số nội dung quy định của Nghị định số 68/20196/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể:

Tại khoản 10 Điều 6 đề nghị sửa cụm từ: “dự toán các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi do cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước thẩm định làm cơ sở trình người quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này. Các khoản mục chi phí này sẽ được cập nhật vào tổng mức đầu tư của dự án để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng”.

Để các chủ đầu tư chủ động hơn trong việc thẩm định, phê duyệt trong một số trường hợp nhằm rút ngắn thời gian thực hiện dự án: tại khoản 2 Điều 7 đề nghị xem xét sửa cụm từ “phê duyệt theo quy định tại Điều 6 Nghị định này” thành “làm cơ sở để phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh”, xem xét gộp khoản 3 và khoản 4 Điều 7 thành một khoản quy định với nội dung như sau: người quyết định đầu tư phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh. Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí gồm cả chi phí dự phòng nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình.

Trả lời cử tri:

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 483/BXD-KTXD ngày 09/02/2021 trả lời như sau:

Hiện nay, Bộ Xây dựng đã hoàn thành, đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 68/20196/NĐ-CP, trong đó đã khắc phục được các vướng mắc nêu trên của Cử tri tỉnh Bắc Kạn, cụ thể:

- Về thẩm quyền thẩm định dự toán chi phí chuẩn bị dự án do cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt, trừ dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công, việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và dự toán chi phí phải thuê tư vấn nước ngoài lập do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định; dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, giao cơ quan quản lý cấp trên của chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt.

- Đối với việc phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh, dự thảo Nghị định quy định: thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án điều chỉnh tại Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1179/66269/tra-loi-kien-nghi-cua-cu-tri-tinh-bac-kan.aspx)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207