Xây dựng và đô thị

Đất không có giấy tờ, trường hợp nào được cấp sổ đỏ

Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản
Đất không có giấy tờ, trường hợp nào được cấp sổ đỏ

Hỏi: Trần Thị Uyên - Quảng Ninh

Khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất”.

Tôi xin hỏi quy định nêu trên áp dụng cho trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất ở hay cho đất nông nghiệp hay áp dụng cho cả 2 loại đất (đất ở và đất nông nghiệp)?

Trả lời:

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Đề nghị bà nghiên cứu thêm quy định cụ thể tại các Điều 20 (Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai); Điều 21 (Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định) và Điều 22 (Việc xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014) của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai để hiểu hơn về phạm vi áp dụng của Điều luật.


                      Nguồn trang: Cổng TTDT Chính Phủ (https://chinhsachonline.chinhphu.vn/)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207