Xây dựng và đô thị

Áp dụng nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/9/2019

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình

Hỏi: (Tạ Phúc Tân - phuctan.tphc7@gmail.com)

Khi lập hồ sơ thiết kế các dự án chỉ có yêu cầu báo cáo kinh tế kỹ thuật thì mọi yêu cầu về hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, thuyết minh đều giống như nhau; mà áp dụng theo nguồn vốn thì với các nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia định mức chi phí áp dụng theo thông tư số 13 (ví dụ chi phí thiết kế công trình xây dựng dân dụng là 2,5%); còn các dự án đầu tư xây dựng có nguồn vốn khác thì áp dụng thông tư 16 (ví dụ chi phí thiết kế công trình xây dựng dân dụng là 6,5%). Xin Bộ Xây dựng giải thích để áp dụng được phù hợp?

Trả lời:

Ngày 26/12/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BXD quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới phần lớn có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc Hồ sơ xây dựng công trình; ưu tiên sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình. Vì vậy, chi phí tư vấn đảm bảo phù hợp để giành tối đa nguồn kinh phí cho xây dựng công trình.

Cục Kinh tế Xây dựng

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207