Xây dựng và đô thị

Chi phí của Ban giám sát đầu tư cộng đồng

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình

Hỏi: (Nguyễn Văn Trường - truong11888@gmail.com)

Khi khởi công xây dựng công trình UBND xã thành lập một tổ giám sát cộng đồng của địa phương phối hợp với tư vấn giám sát để thực hiện giám sát thi công công trình. Xin cho hỏi khi thanh toán kinh phí ban giám sát cộng đồng của địa phương được hưởng chế độ bao nhiêu % trong tổng giá trị giám sát công trình?

Trả lời:

Các qui định về tổ giám sát, đoàn giám sát, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Thẩm quyền thành lập, chức năng nhiệm vụ của tổ giám sát, đoàn giám sát, ban giám sát thi công công trình xây dựng được thực hiện theo qui định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư công. Về chi phí chi trả giám sát đầu tư của cộng đồng được qui định tại Khoản 6 Điều 53 và theo Khoản 2 Điều 52, Khoản 5 Điều 54 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo kế hoạch hàng năm của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã và do ngân sách cấp xã đảm bảo việc lập dự toán, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện theo quy định về quản lý ngân sách cấp xã và các hoạt động tài chính khác của cấp xã.

Cục Kinh tế xây dựng

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207