Xây dựng và đô thị

Thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý chất lượng, LAS-XD; tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng

Hỏi: (Nguyễn Huỳnh Đạt - datnh.tg@gmail.com)

Công ty tôi được giao làm chủ đầu tư các công trình đầu tư xây dựng lưới điện có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng. Theo Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, Công ty tôi được quyền thẩm định. Trước khi thẩm định, Công ty tổ chức thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Thành phần nhân sự tham gia thẩm tra có giấy phép hành nghề thiết kế phù hợp với loại, cấp công trình. Công ty tôi cũng có giấy phép hành nghề thiết kế. Xin hỏi, việc thẩm tra, thẩm định được tổ chức như vậy có phù hợp với quy định của pháp luật hay không?

Trả lời:

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ (Nghị định 59/2015/NĐ-CP) quy định Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

Chủ đầu tư căn cứ vào nguồn vốn theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 để xác định thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP để lựa chọn đơn đơn vị thẩm tra cho phù hợp.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207