Xây dựng và đô thị

Áp dụng định mức cho các công trình thuộc quần đảo Trường Sa

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình

Hỏi: (Ngô Yến - yencmbtkhn@gmail.com)

Định mức dự toán xây dựng cơ bản Các công trình trên biển và hải đảo ban hành kèm theo Quyết định số 19/2000/QĐ-BXD ngày 09/10/2000 của Bộ xây dựng hiện nay có được áp dụng nữa không? nếu không thì áp dụng theo Định mức nào?

Trả lời:

Một số công tác xây dựng công trình trên biển và hải đảo đã được ban hành định mức tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về Ban hành định mức như một số các công tác sau; các công tác đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ công (đào móng cột trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, đào móng băng bằng thủ công…); các công tác thi công cọc (đóng cọc tre, đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 1,2t…); các công tác thi công đường (thi công móng đường, thi công rãnh xương cá …) …, vì vậy chủ đầu tư tham khảo nghiên cứu áp dụng. Đối với các công tác xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng đã được ban hành thì chủ đầu tư tổ chức xây dựng định mức dự toán mới làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo qui định tại Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Cục Kinh tế xây dựng

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207