Xây dựng và đô thị

Thành phần ký vào nhật ký an toàn lao động

Khoa học công nghệ - môi trường và an toàn lao động trong xây dựng

Hỏi: (Hoàng Văn Cương - hoangvancuong16591@gmail.com)

Theo Quy chuẩn số 18:2014/BXD do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 5/9/2014 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng có quy định trong công trường thi công xây dựng phải ghi chép nhật ký an toàn lao động. Vậy, tôi muốn hỏi thành phần ký vào nhật ký này là ai? Phía nhà thầu là cán bộ phụ trách an toàn lao động quản lý quyển nhật ký, vậy người giám sát thi công có phải ký vào không?

Trả lời:

Thành phần chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình bao gồm:

1) Bộ phận quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 04/2017/TT-BXD;

2) Người quản lý an toàn lao động của chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 04/2017/TT-BXD. Nếu chủ đầu tư thuê nhà thầu tư vấn quản lý dự án, nhà thầu tư vấn giám sát thì chủ đầu tư có quyền giao cho nhà thầu thực hiện một hoặc một số trách nhiệm của chủ đầu tư thông qua hợp đồng tư vấn xây dựng theo quy định tại Khoản 6 Điều 5 Thông tư 04/2017/TT-BXD.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm phân công, thông báo nhiệm vụ, quyền hạn của những người quản lý an toàn lao động và quy định thành phần, người có thẩm quyền ghi chép và ký vào nhật ký an toàn lao động cho phù hợp.

Cục Giám định

Moc.gov.vn

Câu hỏi khác

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207