Xây dựng và đô thị

Trách nhiệm của Chủ đầu tư về phê duyệt nhà thầu phụ/nhà cung cấp vật liệu quan trọng

Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng trong xây dựng

Hỏi: (Trần Quốc Tịch - tranquoctich@gmail.com)

Công ty tôi là tổng thầu cho một dự án loại 1, với Chủ Đầu Tư là công ty nước ngoài lần đầu tiên làm việc ở Việt Nam. Chủ Đầu Tư có ban quản lý dự án riêng của họ và đã có kinh nghiệm quản lý các dự án tương tự ở nước ngoài. Trong công tác lựa chọn nhà thầu thi công, nhà cung cấp vật liệu quan trọng của dự án như bê tông, thép... Với vai trò là tổng thầu, chúng tôi đã đấu thầu lựa chọn xong và trình lên cho Ban Quản Lý của CĐT phê duyệt thì họ khúc mắc rằng: Với kinh nghiệm quản lý các dựa án của họ ở ngoài Việt Nam, họ không cần phải phê duyệt những đơn vị đó, mà toàn bộ trách nhiệm/chức năng phê duyệt thuộc về tổng thầu. Vậy cho tôi xin hỏi, có quy định nào từ luật xây dựng, thông tư, nghị định hay văn bản hiện hành khác rằng buộc CĐT hay Ban Quản Lý Dự Án của CĐT trách nhiệm phải phê duyệt không? Với dự án có vồn đầu tư nước ngoài có phát sinh thêm các yêu cầu, quy định gì hơn so với dự án vốn tư nhân không ạ?

Trả lời:

Theo nội dung câu hỏi, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài nhưng không nêu cụ thể là nguồn vốn ODA hay nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI nên Bộ Xây dựng không đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì việc ký kết hợp đồng thầu phụ được quy định tại Điều 47 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Theo đó, đối với nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng thì phải được Chủ đầu tư chấp thuận. Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp vật liệu là nghĩa vụ của bên nhận thầu, không phải là nghĩa vụ của bên giao thầu, do đó bên giao thầu không có nghĩa vụ phê duyệt danh sách nhà cung cấp vật liệu, trừ khi hợp đồng có quy định khác hoặc đối với vật liệu do bên giao thầu cung cấp.

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự, được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hợp đồng đầu tư xây dựng. Do đó, về nguyên tắc hợp đồng xây dựng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về dân sự và các pháp luật có liên quan khác.

Cục Kinh tế xây dựng

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207