Xây dựng và đô thị

Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình

Hỏi: (Đoàn Văn Khá - khadoan2307@gmail.com)

Ở Khoản 3 Mục II Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng có nêu: "Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại Bảng số 3 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) trong sơ bộ tổng mức đầu tư của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được duyệt hoặc ước tính theo suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện (trong trường hợp dự án không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi)". Vậy chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã nêu ở trên đã bao gồm thuế GTGT hay chưa?

Trả lời:

Điểm 3, Mục II, Phần II kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) dự kiến theo suất vốn đầu tư hoặc dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật được xác định như trên chưa bao gồm thuế GTGT.

Cục Kinh tế xây dựng

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207