Xây dựng và đô thị

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng trong xây dựng

Hỏi: (Bùi Khánh Bình - buikhanhbinh88@yahoo.com)

Tôi xin hỏi, chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 có bao gồm chi phí xã hội (BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn) mà doanh nghiệp phải nộp cho chuyên gia không?

Trả lời:

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng quy định tại Điều 7, Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì nội dung chi phí tư vấn gồm: chi phí nhân công tư vấn (tiền lương, các khoản phụ cấp lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân thực hiện công việc tư vấn tại dự án); chi phí ứng dụng khoa học công nghệ; chi phí thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng phẩm, thông tin liên lạc; chi phí thuê mướn, sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ tư vấn cho dự án (nếu có); chi phí quản lý của tổ chức tư vấn; chi phí khác; lợi nhuận chịu thuế tính trước nhưng chưa bao gồm chi phí áp dụng hệ thống thông tin công trình (BIM), thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng.

Cục Kinh tế xây dựng

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207