Xây dựng và đô thị

Quy định đối với dự toán các chi phí chuẩn bị thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình

Hỏi: (Bùi Huy - huy2702@gmail.com)

Theo quy định tại Mục c Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 thì đối với dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) hoặc bằng dự toán chi tiết theo quy định và đã được thẩm định, phê duyệt trong tổng mức đầu tư thì không phải thẩm định, phê duyệt lại.

Xin hỏi: Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, người có thẩm quyền đã phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án (khảo sát, lập dự án) và đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, như vậy có cần phải thẩm định, phê duyệt dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ thi công trước khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án nữa không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 1 Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định đối với dự toán các chi phí chuẩn bị thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) hoặc bằng dự toán chi tiết theo quy định và đã được thẩm định, phê duyệt trong tổng mức đầu tư thì không phải thẩm định, phê duyệt lại. Việc thẩm định chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công sẽ được thực hiện cùng với việc thẩm định tổng mức đầu tư của dự án.

Cục Kinh tế xây dựng

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207