Xây dựng và đô thị

Tính chi phí bảo hiểm công trình theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình

Hỏi: (Hồng Ngọc Tân - tanppmu@gmail.com)

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/9/2019 của Bộ Xây dựng:

"d) Chi phí khác gồm các chi phí cần thiết...

- Bảo hiểm công trình (bắt buộc) trong thời gian xây dựng".

Nội dung trên có thể hiểu thành 2 nghĩa:

1. Chỉ có những công trình thuộc trường hợp bắt buộc mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng thì tổng mức đầu tư mới tính đến chi phí bảo hiểm công trình.

2. Bắt buộc phải tính chi phí bảo hiểm trong tổng mức đầu tư với mọi loại công trình không phân biệt có thuộc trường hợp bắt buộc mua hay không mua.

Trả lời:

Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng đã quy định rõ đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 3 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP, thì phí bảo hiểm bắt buộc đối với công trình trong thời gian xây dựng được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng. Đồng thời, theo pháp luật về quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng, thì phí bảo hiểm công trình (bắt buộc) trong thời gian xây dựng cũng được phép tính vào tổng mức đầu tư xây dựng của dự án.

Như vậy, chi phí bảo hiểm công trình (bắt buộc) trong thời gian xây dựng thuộc chi phí khác trong tổng mức đầu tư là chi phí bắt buộc đối với những công trình thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm bắt buộc theo quy định tại Nghị định này mua bảo hiểm đối với các hoạt động trong đầu tư xây dựng trên cơ sở thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

Cục Kinh tế xây dựng

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207