VĂN BẢN QPPL

Quyết định số 869/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu 869/QÐ-BXD
Ngày ban hành 19/07/2021
Ngày có hiệu lực 19/07/2021
Người ký Nguyễn Thanh Nghị
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Loại văn bản Quyết định
File đính kèm:

BỘ XÂY DỰNG

_______

Số: 869/QĐ-BXD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19

của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh

________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Công văn số 970/TTg-KGVX ngày 18/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập "Tổ công tác đặc biệt" phòng, chống dịch Covid-19;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), gồm các thành viên sau:

1. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Tổ trưởng.

3. Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam – Tổ phó thường trực.

3. Ông Hoàng Quang Nhu, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Tổ phó.

4. Ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường – Tổ viên.

5. Ông Vũ Anh Tú, Phó vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc – Tổ viên.

6. Ông Ngô Lâm, Phó cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Tổ viên.

7. Ông Hồ Ngọc Sơn, Phó cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng - Tổ viên.

8. Ông Nguyễn Quang Hiệp, Phó vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng - Tổ viên.

9. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật - Tổ viên.

10. Ông Phạm Như Huy, Phó cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Tổ viên.

11. Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Tổ viên.

12. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện Xây dựng - Tổ viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác

1. Chủ động liên hệ, nắm bắt tình hình, phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam, nhất là các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg để xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong công tác phòng, chống dịch và những vấn đề liên quan trong phạm vi quản lý của Bộ.

Thường xuyên báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Hỗ trợ các địa phương chuẩn bị phương án, thực hiện xây dựng các bệnh viện dã chiến, thiết lập các khu cách ly để phòng, chống dịch Covid-19; nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp để duy trì các hoạt động xây dựng trên địa bàn địa phương được liên tục; nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp đảm bảo việc cung ứng dịch vụ công ích đô thị, tránh gián đoạn.

3. Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm cụ thể hóa, phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Tổ công tác; tùy tình hình thực tế có thể huy động lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ hoặc các tổ chức, chuyên gia để tham mưu, triển khai những vấn đề cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch.

4. Thành viên Tổ công tác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo phân công của Tổ trưởng Tổ công tác.

Điều 3. Kinh phí, phương tiện làm việc của Tổ công tác

1. Kinh phí ăn, nghỉ, đi lại của các thành viên Tổ công tác được bố trí từ nguồn kinh phí của Bộ Xây dựng, của các cơ quan có cán bộ là Thành viên Tổ công tác và nguồn kinh phí hợp pháp khác, thực hiện theo chế độ hiện hành.

2. Tổ công tác được phép trưng dụng phương tiện hiện có trong các đơn vị thuộc Bộ đóng tại các địa phương để phục vụ công tác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Tổ công tác chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Xây dựng và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam;

- Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Công an; Quốc phòng; Y tế; Công thương; NN&PTNT; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và xã hội;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT, TCCB(04).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Nghị

 

Văn bản khác

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207